Välkommen till Markbyggnadsdagen 2021

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med markfrågor, fysisk planering, klimatanpassning och förorenade områden/deponier. På Markbyggnadsdagen får du kunskap om markens lämplighet för byggande ur flera perspektiv, och den hänsyn som markförhållanden kräver i ett föränderligt klimat.

Vi har laddat upp med spännande presentationer och aktuellt vägledningsmaterial inom områdena: geoteknisk säkerhet, naturbaserade lösningar och byggande på gamla deponier.

Vi ses digitalt den 2 december kl. 8.30-12.30.

Program

Tänk på att logga in digitalt i god tid före programstart.

Kl 8.30

GD Johan Anderberg öppnar konferensen och hälsar alla välkomna

Föränderlig framtid – behov av flexibel markanvändning, Marcus Adolphson, KTH

Nationella riskområden – vad behöver göras? Kerstin Konitzer SGI

Samtal om nationella riskområden: GD Camilla Asp (MSB), GD Anneli Wirtén (SGU), Enhetschef Robert Johanneson (Boverket) och GD Johan Anderberg (SGI).
Moderator: Catrin Offerman

Kl 10.00
TEMA Geoteknisk säkerhet

Här ges vägledning i frågor som rör risken för skador till följd av ras, skred och erosion och hur strategisk planering kan minska riskerna. 
Moderator: Helene Kennedy

Webbvägledning: Ras sked och erosion (Maria Kristensson, SGI)

Webbvägledning: Skredriskkarterade områden (Karin Odén, SGI)

Nya anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Tobias Thorén, SGI)

TEMA Naturbaserade lösningar 

Här ges vägledning i frågor som rör naturbaserade lösningar för markstabilitet 
Moderator: Christel Carlsson 

Naturbaserade lösningar – Ett verktyg för klimatanpassning och andra samhällsutmaningar (Timo Persson och Anki Weibull, Naturvårdsverket)

Fungerar naturanpassade erosionsskydd i praktiken? Presentation av erfarenheter från erosionsskydd i vattendrag (Anette Björlin och Per Danielsson, SGI)

Naturbaserade lösningar för att möta översvämningsrisker (Barbro Näslund Landenmark, MSB)

TEMA Fysisk planering och exploatering av gamla deponier

Här ges vägledning i frågor som rör hälso- och olycksrisker vid exploatering av gamla deponier samt lämpliga åtgärder beroende på den planerade markanvändningen.
Moderator: Peter Flyhammar 

Vägledning: Gamla deponier – efterbehandlingsåtgärder (Peter Flyhammar, SGI)

Hantering av deponigas i detaljplaner (Henrik von Zweigbergk, SGU)

Hantering av deponigas – erfarenheter och lärdomar (Sami Serti, Citres AB)

TEMA Geoteknisk säkerhet

Att arbeta med geotekniska risker i samhällsplaneringen (Cecilia Ahl, Lerums kommun)

TEMA Naturbaserade lösningar 

Naturbaserade lösningar som gemensamhetsanläggningar (och finansieringslösningar) – generella principer och exempel (Theresia du Pau, Vesterlins & Co)

TEMA Fysisk planering och exploatering av gamla deponier

Hantering av deponigas vid exploatering – fall-studie (Stefan Dahlgren, WSP)

KL 12.00-12.30

Rapport från Glasgow och vägen framåt! Mathias Fridahl, LiU. Avslut GD Johan Anderberg, SGI

Med konferensen vill vi också uppmärksamma Soil Day.

Anmälan